Демчишак Назар Богданович

BKV_0325 (1)

професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
доктор економічних наук

Інформація:
Народився у місті Львові. У 2003 р. закінчив з відзнакою ССЗШ № 11. У 2008 р. закінчив з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Фінанси”, кваліфікація “магістр з фінансів, викладач економічних дисциплін”.
Протягом 2008-2011 рр. навчався в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.08 — гроші, фінанси і кредит на тему “Формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України”.
З 2008 р. – асистент, з 2012 р.– доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.

Перелік курсів:

Інвестування, бюджетна система, фінанси, проектне фінансування

Наукові інтереси: фінансове регулювання інноваційного розвитку економіки України, фінансове забезпечення інвестиційної діяльності в Україні,інституційні інвестори та їх роль у сучасній економіці.
Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, зокрема:
1.Інвестування: навч. посібник [М.І. Крупка, Д.В. Ванькович, Н.Б. Демчишак та ін.] ; за ред.. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. – Львів : ЛНУ імені І.Франка, 2011. – 376 с. (Гриф МОН України).
2.Формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України: монографія /[М.І. Крупка, Д.В. Ванькович, Н.Б. Демчишак, М.І. Кульчицький]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 404 с.
3. Демчишак Н.Б. Прогнозування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України / Н.Б. Демчишак // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2011. – Вип. 21.12. – С. 167–171.
4.Крупка М.І. Оцінка фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України / М.І. Крупка, Н.Б. Демчишак // Фінанси України. – 2011. – № 11. – С. 22-33.
5.Демчишак Н.Б. Аналіз стану та динаміки розвитку іпотечного ринку в Україні / Н.Б. Демчишак, Х.О. Турхан // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2012. – Вип. 22.3. – С. 197-204.
6.Крупка М.І. Аналіз формування і використання фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в Україні / М.І. Крупка, Н.Б. Демчишак // Фінанси України. – 2012. – № 2. – С. 26-37.
7.Демчишак Н. Методичні підходи до вибору стратегічних напрямів інвестиційної політики / Н. Демчишак // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2012 . – Вип. 48. – С. 489-499.
8.Демчишак Н. Роль франчайзингу у стимулюванні інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України / Н. Демчишак, Н. Гамаровська // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2013. – Вип. 23.4. – С. 203–209.
9.Демчишак Н. Роль податкових інструментів у інвестиційно-інноваційній стратегії розвитку України / Н. Демчишак // Бізнес Інформ. – 2014. – № 2. – С. 40-45.
10.Демчишак Н. Фіскальне регулювання інноваційної діяльності в Україні / Н. Демчишак, М. Сак // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. праць. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 29. – Ч. 1. – С. 134-141.
11.Демчишак Н.Б. Податкова політика в Україні: фіскальний та регулюючий аспекти впливу непрямого оподаткування / Н.Б. Демчишак, О.–О.В. Процак // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково–технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.3. – С. 209–215.
12.Демчишак Н. Бюджетна політика в Україні: проблеми фінансування та регулювання інноваційної діяльності / Н. Демчишак, М. Іванець // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. праць. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 31. – Ч. 1. – С. 196-203.
13. Демчышак Н.Б. Инновационные аспекты управления бюджетными средствами в Украине / Н.Б. Демчышак, И.И. Прыймак // Экономика и предпринимательство. – 2014. – № 1. – Ч. 3. – С. 110-115.
Список підручників, монографій та посібників:
1.Інвестування: навч. посібник [М.І. Крупка, Д.В. Ванькович, Н.Б. Демчишак та ін.] ; за ред.д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. – Львів : ЛНУ імені І.Франка, 2011. – 376 с. (Гриф МОН України).
2.Формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України: монографія /[М.І. Крупка, Д.В. Ванькович, Н.Б. Демчишак, М.І. Кульчицький]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 404 с.