Дропа Ярослав Богданович

IMG_0675

професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
доктор економічних наук

Інформація. 

Дропа Я. Б. захистив кандидатську дисертацію 6 червня 2006 р., а в  жовтні 2006 р. рішенням президії ВАК України йому присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою. Ярослав Богданович бере активну участь у наукових конференціях, має понад п’ятдесят опублікованих науково-методичних праць, з них 35 після захисту кандидатської дисертації (в тому числі 22 статті у фахових виданнях), навчально-методичні праці, є співавтором навчальних посібників кафедри з грифом Міністерства освіти і науки України “Фінанси в трансформаційній економіці України” та “Інвестування”.

9 листопада 2010 року Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки йому присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка.

Ярославу Богдановичу на засіданні Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка затверджено тему докторської дисертації “Фінансові ресурси в системі державного регулювання економіки України” (протокол №26/5 від 29.05.2014 р.).

Сфера наукових інтересів. Аналіз фінансового стану підприємства та напрями його зміцнення, фінансові системи зарубіжних країн та удосконалення фінансової системи України, управління оборотним капіталом підприємств.

Перелік курсів. Фінансові системи; Фінансовий аналіз.

Наукові праці:

1. Дропа Я. Б. Фінансовий аналіз. Практикум. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 179с.

2. Інвестування: навч. Посібник / [М. І. крупка, Д. В. Ванькович, Н. Б. Демчишак та ін.]; за ред. Д-ра екон. Наук, проф. М. І. Крупки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 376 с.

3. Фінанси в трансформаційній економіці України. Навч. посібник / Рекомендовано Міністерством освіти і науки України / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – 614с.

4. Дропа Я. Б., Чабан І. І. Оцінка впливу факторів на ефективність використання оборотного капіталу // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2009. Випуск 42. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 411 – 418.

5. Дропа Я. Б., Заплатинський М. В. Формування ринкової економіки в Україні. – Збірник наукових праць. – Випуск 29. – Ч.1. – Львів. – ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 230 – 237.