Кміть Віра Мирославівна

IMG_0950

доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
кандидат економічних наук

Кміть Віра Мирославівна народилась 23 лютого 1971 року у м. Львові. У 1993 році з закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності» з присвоєнням кваліфікації економіста (вечірня форма навчання).

Паралельно із навчанням у ВНЗ працювала бухгалтером одного з провідних закладів громадського харчування м. Львова. З 1 вересня 1994 року працювала у Львівському державному університеті імені Івана Франка асистентом, а з 1 вересня 1996 року – старшим викладачем кафедри фінансів, кредиту і статистики за сумісництвом.

З 1 квітня 1998 року зарахована на посаду старшого викладача кафедри фінансів, кредиту і статистики, а з 1 липня 2002 року працює доцентом кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ імені Івана Франка.

У 2000 році Віра Мирославівна завершила навчання в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка та успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Організаційно-економічний механізм управління накладними витратами підприємств» та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

У професійній діяльності Кміть В.М. працює над удосконаленням наукового та навчального процесів, бере участь у роботі наукових семінарів, Всеукраїнських та міжнародних конференцій тощо.

Здійснює наукове керівництво аспірантів (Грін Ольга Володимирівна “Організаційно-економічний механізм оподаткування підприємницької діяльності громадян в Україні”, спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (захист 11.09.2009 р.); Ткачик Леся Петрівна “Організація оподаткування суб’єктів підприємництва в економіці України”, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (рекомендована до захисту); Паславська Р.Ю. – “Система адміністрування податків в Україні”, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (рекомендована до захисту); Березовська Х.І. – “Фінансове регулювання діяльності малого підприємництва в Україні”; Івах Г.В. – “Податкове регулювання діяльності суб’єктів господарю­вання в умовах євроінтеграції економіки України”.

Здійснює керівництво науковими роботами учнів малої академії наук, а  також науковими роботами студентів та аспірантів для участі в конференціях та семінарах. Щорічно здійснює підготовку студентів для участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді з податків, у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт студентів та молодих вчених, Всеукраїнських конкурсах студентських робіт природничих, гуманітарних і технічних наук тощо.

За багаторічну сумлінну працю, професіоналізм та активну участь у підготовці студентів у 2010 році нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України.

У науці досліджує проблеми гармонізації бюджетної і податкової політик України в умовах активізації євроінтеграційних процесів.

Є автором понад 150 наукових публікацій і методичних розробок, з яких понад 80 наукових статей у фахових виданнях.

Лекційні, практичні та семінарські заняття проводить з наступних дисциплін:

–      “Фінансовий аудит” для студентів Економічного факультету та філій ЛНУ спеціальності “Фінанси і кредит” та слухачів Фінансово-економічного факультету;

–      “Податковий менеджмент” для студентів Економічного факультету та філій ЛНУ спеціальності “Фінанси і кредит” та  “Оподаткування”, а також слухачів Фінансово-економічного факультету;

–      “Державний фінансовий контроль” для студентів Економічного факультету та філій ЛНУ спеціальності “Оподаткування”, “Фінанси і кредит”  та “Облік і аудит”;

–      “Оподаткування юридичних і фізичних осіб” для студентів Економічного факультету та філій ЛНУ спеціальності “Фінанси і кредит” та для слухачів Фінансово-економічного факультету;

–      Адміністрування податків»” для студентів Економічного факультету ЛНУ спеціальності “Оподаткування”;

–      “Податки і системи оподаткування” для слухачів Факультету обліку і підприємництва та Факультету міжнародного права і бізнесу Інституту післядипломної освіти ЛНУ.

Основні публікації за останні роки:

 1. Кміть В.М. Реалізація антикорупцій­ної політики в контексті фінансової безпеки України // Науковий журнал «Економіка ринкових відносин», 2013. – №12. – С. 76-82.
 2. Кміть В.М. Особливості пільгового режиму оподаткування для вітчизняної IT-галузі // Науковий журнал «Світ фінансів», 2012. – №4(33). – С. 33-40.
 3. Кміть В.М. Роль фіскальної політики України в умовах глобалізації // Науковий вісник Черні­вецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 650-652. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2013. – C. 118-128.
 4. Кміть В.М. Оцінка національної системи адміністрування податків та шляхи її оптимізації // Вісник Львівського уні­верситету. Серія еко­но­мічна. Випуск 47. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 217-231.
 5. Кміть В.М. Проблеми відшкодування ПДВ в Україні та роль інформаційних технологій у їх вирішенні // Економіка та управлін­ня підприємствами ма­шинобудівної галузі: проблеми теорії та прак­тики. Збірник нау­ко­вих праць Національ­ного аеро­космічного універ­ситету ім. М.Є. Жуков­сько­го “Харків­ський авіацій­ний інсти­тут”. – Харків «ХАІ», 2012. – №3(19). – С. 19-35.
 6. Кміть В.М., Березовська Х.І. Фіскальне регулювання малого підприємництва в Україні // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопіль­ський національний еко­номічний універси­тет; редкол.: С.І.Шкара­бан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ “Економічна думка”, 2010. Випуск 7. – С. 76-82.
 7. Кміть В.М. Питання доцільності та ефективності проведення податкової амністії в Україні // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск 46. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 172-180.
 8. Кміть В.М., Грицай У.О.  Податкова рeфoрмa України в умoвaх єврoінтeгрaцiї // Формування ринкової економіки в Україні. – 2013. – Вип.29. – Ч.1. – С.102-108.
 9. Кміть В.М., Кондра­тьєва М.Т. Науково-практичні основи аудиту, його формування, проблеми та перспективи розвитку // Формування ринкової економіки в Україні. – 2013. – Вип.29. – Ч.1. – С. 260-264.
 10. Кміть В.М., Дзюрій О.І. Вплив податкової політики України на розвиток реального сектора економіки // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Випуск 5/2014.
 11. Кміть В.М., Івах Г. Європейський досвід податкового регулювання розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності // Збірник наукових праць «Економічний аналіз» / [за ред. С.І Шкарабана]. – Тернопіль, 2012. – Вип.11. – Ч.1. – С. 104-109.
 12. Кміть В.М., Дрімайло М.Р. Причини виникнення та проблеми погашення податкового боргу платниками податків // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». Випуск 4 (28), Том 2, 2012 р. – Хмельницький: ХПВНЗ «Хмельницький економічний університет». – С. 49-52.
 13. Кміть В.М., Строгуш В.М. Податки на споживання та оцінка їх впливу на стабілізацію державних фінансів в Україні // Журнал “Інвестиції: практика та досвід”, 2013.  – №4. – С. 60-62.
 14. Кміть В.М., Судомир М.Б. Переваги та недоліки функціонування спрощеної системи оподаткування в Україні // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка», 2013. – №1[39]. – С. 57-62.
 15. Кміть В., Сідорська О. Оцінка ефективності взаємовідносин між податковими органами і платниками податків в Україні та напрями підвищення рівня податкової культури // Актуальні проблеми розвитку економіки ре­гі­ону: Науковий збірник / За ред. І.Г.Ткачук. – Івано-Франківськ: В-во Прикарпатського наці­онального універси­тету ім. Василя Стефа­ника, 2012. – Вип. 9. – Т. 1. – С. 20-28.
 16. Кміть В.М., Пістоляк О.Р. Оцінка рівня податкового навантаження в Україні та його напрями оптимізації // Науковий журнал «Кримський економічний вісник». – №1 (01). – 2012. — Частина II. – Херсон: ТОВ «Гельветика». – С.130-134.
 17. Кміть В.М., Сідорська О.З. Роль податкових органів України у підвищенні ефективності податкової дисципліни та культури платників податків // Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету», 2013. Серія «Економічні науки», №4. Том 1. – С. 111-115.
 18. Кміть В.М., Кріль І.М. Суть та основні методи боротьби з незаконною мінімізацією оподаткування в Україні // Экономикс. –№1. – 2013. – С.15-25.
 19. Кміть В.М., Аблязова Е.К. Резерви мобілізації доходів Державного бюджету в умовах дефіциту фінансових ресурсів // Науковий журнал «Крымский экономический вестник». – №6(07), грудень 2013. – Частина І. – С. 9-11.
 20. Кміть В.М., Сак М.П. Напрями удосконалення системи податкового обліку в Україні // Науковий журнал «Крымский экономический вестник». –№6 (07), грудень 2013. – Частина ІІ. – С. 165–167.