Приймак Ірина Ігорівна

Приймак

доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту

кандидат економічних наук

 

Інформаційна довідка

Приймак Ірина Ігорівна народилася 5 травня 1981 р. в місті Радехів Львівської області. У 1998 р. закінчила з відзнакою Вузлівський природничо-економічний ліцей.

У 2003 р. закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Фінанси», кваліфікація «магістр з фінансів, викладач економічних дисциплін».

Працювала головним спеціалістом відділу видатків правоохоронних органів та силових структур Управління Державного казначейства України у Львівській області (2003-2004рр.).

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 ‒ економіка та управління національним господарством на тему «Стратегія забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання в економіці України».

З 2004 р. – асистент, з 2009 р. – доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.

Читає навчальні курси: «Соціальне страхування», «Страхові послуги» «Казначейська справа», «Податковий контроль».

 

У науковій сфері досліджує проблеми фінансового забезпечення соціального захисту населення в Україні; особливості функціонування казначейської системи.

 

Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць, зокрема:

 1. Банківська система : підручник / Рекомендовано МОН МС України / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: Вид. центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 556 с. (у співав.)
 2. Замасло О.Т. Податкова система: навчальний посібник/ О.Т. Замасло, І.І.Приймак, О.В. Грін / Рекомендовано МОН України/ р – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 378 с.
 3. Плиса В.Й. Стратегія забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання в економіці України: Монографія. ) / В.Й. Плиса, І.І. Приймак. – Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2009. – 142 с.
 4. Кміть В., Приймак І. Аналіз системи справляння й адміністрування ЄСВ в Україні // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 52. — Львів, 2015. — С. 71-82.
 5. Прыймак И., Демчишак Н. Инновационные аспекты управления бюджетными средствами в Украине // Экономика и предпринимательство –2014 –№ 1 (ч.3) – С. 110-115.
 6. Приймак І. Проблеми ліквідності єдиного казначейського рахунку в Україні // Формування ринкової економіки в Україні. – Збірник наукових праць. – Вип.31. – Ч. 2. – Львів. – ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С.179-184.
 7. Приймак І. Оцінка діяльності Пенсійного Фонду України в умовах дефіциту фінансових ресурсів // Формування ринкової економіки в Україні. – Збірник наукових праць. – Вип.29. – Ч. 2. – Львів. – ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С.99-105.
 8. Приймак І. Стратегічний аналіз фінансової стійкості підприємства // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – Збірник наукових праць. – 2012 – № 3(19) – Харків – НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», 2012 – 145 с. – С. 55-68.
 9. Приймак І., Коптюк О. Оцінка стану та прогноз розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Інноваційна економіка. – Всеукраїнський науково-виробничий журнал – 2012 – № 2 [28] – С.46-50.
 10. Приймак І., Сиротюк Х. Аналіз системи особистого страхування в Україні: проблеми та перспективи // Економічний аналіз: зб. наук. праць – Вип. 8. – Частина 1.  – Тернопіль: Видавничо-поліграфіч-ний центр Тернопільсь-кого національного еко-номічного університету “Економічна думка”, 2011.– С. 302 – 306.
 11. Приймак І., Гануляк М. Фінансова стійкість підприємства як об’єкт фінансового менеджменту // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 44. — Львів, 2010. — С. 563-570.
 12. Приймак І. Проблеми та перспективи впровадження єдиного соціального внеску в Україні // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] / Національний університет державної податкової служби України; гол. ред.: П.В. Мельник. – 2009. – № 1. – Режим доступу http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Znpnudps/ С.237-242
 13. Приймак І., Руда О. Розвиток вітчизняної системи недержавного пенсійного забезпечення в умовах фінансово-економічної кризи // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 42. — Львів, 2009. — С. 160-167.

 

Методичне забезпечення курсів:

1.Приймак І. Методичні вказівки та завдання до вивчення курсу „Соціальне страхування” та проведення практичних занять для студентів економічного факультету напряму підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 28 с.

2. Приймак І. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з курсу „Соціальне страхування” для студентів заочної форми навчання економічного факультету напряму підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 18 с.

3. Приймак І. Соціальне страхування: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів економічного факультету напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». — Львів: Малий видавничий центр економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 32 с.

4. Приймак І. Методичні вказівки та завдання до вивчення курсу „Казначейська справа” та проведення практичних занять для студентів економічного факультету напряму підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 22 с.

5. Приймак І. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з курсу „Казначейська справа” для студентів заочної форми навчання економічного факультету напряму підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 16 с.

6. Казначейська справа: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів економічного факультету напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» — Львів:Малий видавничий центр економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2013–28 с.