Яструбецька Леся Сергіївна

доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
кандидат економічних наук

Інформація. Закінчила Львівський національний університет ім. І. Франка у 2002 р.; впродовж 2002-2005 — навчалась в аспірантурі; з 2003 р. — асистент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту; з 2008 р. — доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.

Сфера наукових інтересів. Фінанси підприємств; управління грошовими потоками підприємств; фінансова безпека суб’єктів господарювання; податковий облік і контроль.

Перелік курсів:
Фінансова безпека суб’єктів господарювання
Фінансова безпека
Фінанси підприємств
Фінанси малих підприємств
Податковий облік і звітність

Наукові інтереси: проблеми організації фінансів підприємств та гарантування фінансової безпеки на макро та мікро рівнях.

Автор понад 50 наукових робіт, зокрема:
1. Яструбецька Л.С. Управління грошовими потоками на промислових підприємствах // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк. – 2003. – №12. – С. 229– 233.
2. Яструбецька Л.С. Грошові потоки в оцінці інвестиційного проекту підприємства // Фінанси України. – 2005. – №5. – С. 101– 109.
3. Яструбецька Л.С. Класифікація грошових потоків підприємств – важлива складова ефективного управління ними // Український син. Збірник матеріалів на пошану доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки Степана Злупка. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006.– С.455–464.
4. Яструбецька Л.С., Підхомний О.М. Інституційні основи стратегії фінансової безпеки України // Науковий збірник «Актуальні проблеми розвитку економіки регіону / За ред. І.Г. Ткачук. — Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2010. – Вип. 6. – Т.2. – 291с. – С.175–182.
5. Яструбецька Л.С., Підхомний О.М. Роль та місце податкової безпеки в структурі фінансової безпеки // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою: зб. наук.праць / ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ, 2009. – т.Х. – 289 с. – (серія «Економіка», вип.126). – С.59– 65.
6. Яструбецька Л.С., Підхомний О.М. Особливості забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання в умовах кризи // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. Випуск 21. – 474 с. – C. 464-468.
7. Яструбецька Л.С., Яструбецький В.О., Марченко О.М. Управління фінансовою безпекою господарських структур: суб’єктно-об’єктний підхід // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. Випуск 23. – Ч.2. – 373 с. . – С. 356– 363.
8. Яструбецька Л.С., Яструбецький В.О. / Класифікація загроз фінансовій безпеці підприємницьких структур // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. Випуск 24. – 435 с. – С. 426-430.
9. Яструбецька Л.С., Яструбецький В.О., Підхомний О.М. Фінансова компетентність як чинник безпеки суб’єктів господарювання // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць / головний редактор Р. І. Тринько. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – Вип.2. – 436 с. – С. 210-219.
10. Яструбецька Л.С. Формування страхового резерву грошових коштів в системі заходів підвищення рівня фінансової безпеки промислових підприємств // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. Випуск 26. – Ч.2. – 366 с. – С. 324– 331.

Навчальні посібники та підручники:
1. Фінанси в трансформаційній економіці України: підручник / Рекомендовано МОН України / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: Вид. центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – 614 с. (у співавторстві.).
2. Банківська система: навч.посібник / Рекомендовано МОН України / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 510с. (у співавторстві).
3. Банківська система: підручник / Рекомендовано МОН України / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 556 с. (у співавторстві).