Навчальні посібники та підручники

1. Механізм трансформації підприємств на основі процедур банкрутства та санації. Фінанси в трансформаційній економіці України: Навч. посібник / за ред. д.е.н., проф. М.І.Крупки. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І.Франка, 2007. – 614 с.

2. Банківські операції. Навчальний посібник / [за редакцією д.е.н., проф. Крупки М.І.]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені І.Франка, 2009. – 248 с.

3. М.І.Крупка, Н.Г.Пайтра. Банківські операції. Підручник / [за редакцією д.е.н., проф. Крупки М.І.]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені І.Франка, 2011. – 312 с.

4. М.І.Крупка, Н.Г.Пайтра. Банківська система. Навчальний посібник з грифом МОНМС України за редакцією д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012

5. М.І. Крупка, Н.Г. Пайтра та інші. Банківська система. Підручник / [за редакцією д.е.н., проф. Крупки М.І.]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені І.Франка, 2013. – 556 с.

6. Фінанси в трансформаційній економіці України: навч. посібник / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 614 с.

7. Гроші та кредит: навч. посібник / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 408 с.

8. Гроші та кредит: підручник / М.І. Крупка, М.С. Мрочко, Б.М. Вишивана та ін.; [За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 420 с.

У підручнику розкрито сутність, роль і закономірності функціонування грошей в економічній системі держави, розглянуто функції, форми та види кредиту, процента. Проаналізовано діяльність фінансових посередників в Україні та провідних країнах світу, охарактеризовано вплив інструментів монетарного регулювання на грошовий ринок, висвітлено основи функціонування валютного ринку, міжнародних фінансових інститутів, світових валютних систем.

До кожного розділу розроблено завдання для самоконтролю і тести, які допоможуть студентам засвоїти навчальний матеріал.

Підручник підготовлено відповідно до програми нормативної дисципліни “Гроші та кредит”.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, працівників фінансово-банківської сфери.

9. Банківська система: навч. посібник / М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, І.В. Барилюк та ін.; [За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 510 с.

10 .Банківська система: підручник / М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра та ін.; [За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 556 с.

11. Інвестування: навч. посібник [М.І. Крупка, Д.В. Ванькович, Н.Б. Демчишак та ін.] ; за ред.д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. – Львів : ЛНУ імені І.Франка, 2011. – 376 с. (Гриф МОН України).

12. Формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України: монографія /[М.І. Крупка, Д.В. Ванькович, Н.Б. Демчишак, М.І. Кульчицький]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 404 с.

13. Інвестування: підручник  / [М.І. Крупка, Д.В. Ванькович, Н.Б. Демчишак та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 454 с. (Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів).

14. Плиса В.Й. Страховий менеджмент : навчальний посібник [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист №1/11-4256 від 26.03.2014 р.] / В.Й. Плиса. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 378с.

15. Плиса В.Й. Страхування : підручник [Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Лист  1.4/18-Г-2926 від 30. 12. 2008 року] / В.Й. Плиса. – К.: Каравела, 2010. – 472 с.

16. Плиса В.Й. Cтрахування : навчальний посібник. [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.Лист  14/8.2-1604 від 08. 07. 2005 року]. / В.Й. Плиса. – Київ: Каравела, 2005. – 392 с.

17. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки ; [М. І. Крупка, О. М. Ковалюк, В. М. Коваленко та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 440 с.

18. Замасло О.Т. Податкова система: навч. посібник / О.Т.Замасло, І.І.Приймак, О.В.Грін. – Львів, 2011. – 378с.

Навчальний посібник укладено відповідно до типової навчальної програми дисципліни «Податкова система», яка входить у нормативну частину навчальних планів підготовки бакалаврів з економіки і підприємництва. Розглянуто сутність і роль податків у економічній системі держави. Розкрито зміст податків, механізм їхнього нарахування та сплати. Опрацьовано питання  обліку податків та порядок складання податкової звітності. Для студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей, економістів-практиків, а також буде корисним бухгалтерам, фінансистам, працівникам податкових і фінансових органів.

Комментировать